S.6811

ตารางรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre – Cooperative Education)

ภาคเรียนที่ 2/ 2557  

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 

วันเปิดภาคเรียน                                          วันจันทร์ที่      5   มกราคม   2558                  

วันสุดท้ายของการเรียนชั้นปีที่ 4                 วันอังคารที่   17  มีนาคม     2558  

วันสุดท้ายของการเรียนชั้นปีที่ 1-3              วันอังคารที่   28  เมษายน    2558                                                       Section 6811

สัปดาห์ที่

วัน

เวลา

หัวข้อบรรยาย

ห้องบรรยาย

ผู้บรรยาย

เอกสารประกอบการสอน 

1

ศุกร์

9 ม.ค. 58

14.00 – 16.30

- เตรียมสหกิจศึกษา และ การเขียนรายงานแบบบูรณาการ

K333

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

-Slide: เตรียมสหกิจศึกษา และการเขียนรายงาน 

-งาน:

-รายงาน: รูปแบบรายงานแบบบูรณาการ

2

ศุกร์

16 ม.ค. 58

14.00 – 16.30

- ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงานและการเขียน Resume

K333

อาจารย์วีระเกียรติ  รุจิรกุล

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ

 

3

ศุกร์

23 ม.ค. 58

14.00 – 16.30

- เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานอาชีพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

(ขอให้นักศึกษาลองแต่งกายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจำลองการสัมภาษณ์ในห้องเรียน)

K333

ผศ.ฤดี  หลิมไพโรจน์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

 

4

ศุกร์

30 ม.ค. 58

14.00 – 16.30

- เทคนิคการเลือกสถานประกอบการและตำแหน่งงาน

K333

ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

-Slide: Job Selection 

-งาน: กิจกรรมที่ 1

        กิจกรรมที่ 2 

5

ศุกร์

6 ก.พ. 58

14.00 – 16.30

- เทคนิคการนำเสนอ (ทฤษฎี)

K333

คุณพยุง  ม่วงงาม

อดีตวิศวกรบริษัทเวสเทิรน์ดิจิตอล

 

6

ศุกร์

13 ก.พ. 58

14.00 – 16.30

- เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม Cross Cultural

K333

อาจารย์อรรถสิทธิ์  ชวนพิพัฒน์พงศ์

รองผู้อำนวยการฝายบริหารสถาบันภาษา

 

7

ศุกร์

20 ก.พ. 58

14.00 – 16.30

- ทักษะการสื่อสารระหว่าง Gen และวัฒนธรรมการทำงาน

K333

ดร.จอมพล  สุภาพ

-Slide: ทักษะการสื่อสารระหว่าง Gen  

8

ศุกร์

6 มี.ค. 58

14.00 – 16.30

- ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งงานและการแบ่งกลุ่มเพื่อทำรายงานบูรณา

K333

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

9

ศุกร์

13 มี.ค. 58

14.00 – 16.30

- การนำกระบวนการ PDCA มาใช้เพื่อการ

  ปฏิบัติงาน

K333

อาจารย์ศิริพร  กนกชัยสกุล

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

10

ศุกร์

20 มี.ค. 58

14.00 – 16.30

- เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

K333

ดร.จอมพล  สุภาพ

-Slide: เทคนิคการทำงานเป็นทีม  

11

ศุกร์

27 มี.ค. 58

14.00 – 16.30

- จิตวิทยาในการทำงานและการปรับตัว

K333

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

12

ศุกร์

3 เม.ย. 58

14.00 – 16.30

- เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการตั้งเป้าหมายชีวิต

K333

คุณมณีพร  ดวงมณี

ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสถาบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี

-Slide: เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

13

ศุกร์

10 เม.ย. 58

14.00 – 16.30

-ติดตามความคืบหน้าการจัดทำรายงานบูรณาของแต่ละกลุ่ม

K333

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

14

ศุกร์

24 เม.ย. 58

14.00 – 16.30

นักศึกษาส่งรายงงานบูรณาการ ที่สำนักวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเข้าชั้นเรียน+มีส่วนร่วม                   =  20  คะแนน

คะแนนการบ้านหรือแบบฝึกหัด                 =  30  คะแนน

คะแนนตรงต่อเวลาในการส่งงาน                =  10  คะแนน

คะแนนประสิทธิภาพในการทำงาน          =  10  คะแนน

คะแนนรายงานบูรณาการ                     =  30  คะแนน

                                          รวม     = 100  คะแนน