S.3813

ตารางรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre – Cooperative Education)

ภาคเรียนที่ 2/ 2557  

วิทยาเขตรังสิต 

วันเปิดภาคเรียน                                            วันจันทร์ที่      5   มกราคม   2558                  

วันสุดท้ายของการเรียนชั้นปีที่ 4                   วันอังคารที่   17  มีนาคม     2558  

วันสุดท้ายของการเรียนชั้นปีที่ 1-3                วันอังคารที่   28  เมษายน    2558                                                       Section 3813

สัปดาห์ที่

วัน

เวลา

หัวข้อบรรยาย

ห้องบรรยาย

ผู้บรรยาย

เอกสารประกอบการสอน 

1

พุธ

7 ม.ค. 58

08.40 – 11.10

- เตรียมสหกิจศึกษา และ การเขียนรายงานแบบบูรณาการ

R A8-405

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

-Slide: เตรียมสหกิจศึกษา และการเขียนรายงาน 

-งาน:

-รายงาน: รูปแบบรายงานแบบบูรณาการ

2

พุธ

14 ม.ค. 58

08.40 – 11.10

- ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงานและการเขียน Resume

R A8-405

อาจารย์สุภาภร  นพพิชญังกูร

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ

 

3

พุธ

21 ม.ค. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานอาชีพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

(ขอให้นักศึกษาลองแต่งกายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจำลองการสัมภาษณ์ในห้องเรียน)

R A8-405

ผศ.ฤดี  หลิมไพโรจน์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

 

4

พุธ

28 ม.ค. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการนำเสนอ (ทฤษฎี)

R A8-405

คุณพยุง  ม่วงงาม

อดีตวิศวกรบริษัทเวสเทิรน์ดิจิตอล

 

5

พุธ

4 ก.พ. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการเลือกสถานประกอบการและตำแหน่งงาน

R A8-405

ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

-Slide: Job Selection 

-งาน: กิจกรรมที่ 1

        กิจกรรมที่ 2 

6

พุธ

11 ก.พ. 58

08.40 – 11.10

- การนำกระบวนการ PDCA มาใช้เพื่อการ

  ปฏิบัติงาน

R A8-405

อาจารย์ศิริพร  กนกชัยสกุล

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

7

พุธ

18 ก.พ. 58

08.40 – 11.10

- ทักษะการสื่อสารระหว่าง Gen และวัฒนธรรมการทำงาน

R A8-405

ดร.จอมพล  สุภาพ

-Slide: ทักษะการสื่อสารระหว่าง Gen  

8

พุธ

4 มี.ค. 58

08.40 – 11.10

วันมาฆบูชาไม่มีการเรียนการสอน

 

9

พุธ

11 มี.ค. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม Cross Cultural

R A8-405

อาจารย์อรรถสิทธิ์  ชวนพิพัฒน์พงศ์

รองผู้อำนวยการฝายบริหารสถาบันภาษา

 

10

พุธ

18 มี.ค. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

R A8-405

ดร.จอมพล  สุภาพ

-Slide: เทคนิคการทำงานเป็นทีม  

11

พุธ

25 มี.ค. 58

08.40 – 11.10

- จิตวิทยาในการทำงานและการปรับตัว

R A8-405

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

12

พุธ

1 เม.ย. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการตั้งเป้าหมายชีวิต

R A8-405

คุณมณีพร  ดวงมณี

ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสถาบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี

-Slide: เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

13

พุธ

8 เม.ย. 58

08.40 – 11.10

-ติดตามความคืบหน้าการจัดทำรายงานบูรณาของแต่ละกลุ่ม

R A8-405

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

14

พุธ

22 เม.ย.58

08.40 – 11.10

นักศึกษาส่งรายงงานบูรณาการที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคาร A1 ชั้น 3 ห้อง 308

 

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเข้าชั้นเรียน+มีส่วนร่วม                   =  20  คะแนน

คะแนนการบ้านหรือแบบฝึกหัด                 =  30  คะแนน

คะแนนตรงต่อเวลาในการส่งงาน                =  10  คะแนน

คะแนนประสิทธิภาพในการทำงาน          =  10  คะแนน

คะแนนรายงานบูรณาการ                     =  30  คะแนน

                                          รวม     = 100  คะแนน