S.9411+9412

เรียนวันเสาร์ เวลา 16.35-21.15 ห้อง 334 ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ตารางรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ( CO301: Pre – Cooperative Education)

สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/ 2557  

(Blc : วันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 58 –  21 ก.พ. 58)

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Section 9411+9421

สัปดาห์ที่

วัน

เวลา

หัวข้อบรรยาย

ห้องบรรยาย

ผู้บรรยาย

เอกสารประกอบ

1

เสาร์

10 ม.ค. 58

16.35 – 21.15

- เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด

 

------------------------------------------------------

- แนะนำรายวิชาและชี้แจ้งเกี่ยวกับชิ้นงานที่ต้องทำส่งหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน

K334

อาจารย์จักฤษณ์  โปณะทอง

สำนักกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง

----------------------------------------------------------

อาจารย์เสาวณี  แซ่ตั้ง

ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

- Slde: เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด

- งาน: อยู่ใน Slide แผ่นสุดท้าย

-------------------------------------------------------------

-Slide: แนะนำรายวิชา

-เช็คชื่อเข้าห้อง http://bit.ly/co301mix-week1

-งาน http://bit.ly/co301mixHW

-รูปแบบรายงาน: Report Template

-D-I-S-C Personal Test http://bit.ly/disc-testing

2

เสาร์

17 ม.ค. 58

16.35 – 21.15

- เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง

K334

ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์

ผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์

-Slide: เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ

3

เสาร์

24 ม.ค. 58

16.35 – 21.15

- เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม

K334

อาจารย์วีระเกียรติ  รุจิรกุล

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

 

4

เสาร์

31 ม.ค. 58

16.35 – 21.15

- การสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงาน

K334

ผศ.ฤดี  หลิมไพโรจน์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

 

5

เสาร์

7 ก.พ. 58

16.35 – 21.15

- เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการตั้งเป้าหมายชีวิต

K334

คุณมณีพร  ดวงมณี

ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสถาบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี

-Slide: เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

6

เสาร์

14 ก.พ. 58

16.35 – 21.15

- เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม Cross Cultural

K334

อาจารย์อรรถสิทธิ์  ชวนพิพัฒน์พงศ์

รองผู้อำนวยการฝายบริหารสถาบันภาษา

 

7

เสาร์

21 ก.พ. 58

16.35 – 21.15

ศิลปะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

K334

ดร.จอมพล  สุภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์

 

8

เสาร์

28 ก.พ. 58

16.35 – 21.15

นักศึกษาส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ที่ภาคพิเศษ อาคาร 2 ชั้น 1

 

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเข้าชั้นเรียน+มีส่วนร่วม                   =  20  คะแนน

คะแนนการบ้านหรือแบบฝึกหัด                 =  30  คะแนน

คะแนนตรงต่อเวลาในการส่งงาน                =  10  คะแนน

คะแนนประสิทธิภาพในการทำงาน          =  10  คะแนน

คะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย                =  30  คะแนน

                                          รวม     = 100  คะแนน

 


ตรวสอบและปรับปรุงรายชื่อกลุ่ม
 
CO301 : Pre-Cooperative Education 
Section : 9411                                                        ภาคการศึกษาที่ 2 / ปีการศึกษา 2557
1-54-02-0188-4 1 น.ส. พัชนี พัชนีบน
1-55-01-0068-7 2 น.ส. ภัทวดา ชำนาญณิชชญาน์
1-55-01-0246-9 3 นาย สิทธิกร ลำภา
2-54-01-0005-0 4 น.ส. นฤมล บุญพิคำ
2-54-01-0006-8 5 นาย ปารเมศ ศรีหาพล
2-54-01-0023-3 6 นาย วิวัฒน์ งามชัยวัฒน์
2-54-01-0027-4 7 น.ส. ภีรนัส ปราการ
2-54-01-0030-8 8 น.ส. สุมาลี หงษ์ยาว
2-54-01-0031-6 9 นาย พลประวีณ สืบยิ้ม
2-54-01-0032-4 10 น.ส. บุษบา ศรีชัย
2-54-01-0035-7 11 นาย ทศพล บรรลือสิน
2-54-01-0036-5 12 น.ส. สุพิชชา เพียรพัฒนางกูร
2-54-01-0043-1 13 นาย เศรษฐรัชต์ ชื่นเช้า
2-55-01-0010-7 14 น.ส. วรางคณา ดีเลิศ
2-55-01-0012-3 15 น.ส. จุฑาภรณ์ ทองสิงห์
2-55-01-0020-6 16 นาย ธราดล ยะพันเชิง
2-55-01-0022-2 17 น.ส. เกตน์นิภา ทาแดง
2-55-01-0023-0 18 นาย จักรพันธ์ ดาราแสน
2-55-01-0028-9 19 น.ส. ปณิตา เรืองศรี
2-55-01-0033-9 20 น.ส. บงกช กายสิทธิ์
2-56-01-0013-9 21 น.ส. ไพลิน ศักดิ์ปกิจวัฒนา
2-57-01-0006-1 22 น.ส. สรัญธร ไล้บางยาง
2-57-01-0019-4 23 น.ส. ปุณิกา เรืองเสาวกุล


updated 15 มค. 57

 
 
 
CO301 : Pre-Cooperative Education 
 
Section : 9421                                                           ภาคการศึกษาที่ 2 / ปีการศึกษา 2557
รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1-52-03-0276-9 1 น.ส. อธิชา บุญมั่น
1-54-02-1247-7 2 น.ส. พิมลวรรณ กองเกิด
1-54-02-1420-0 3 นาย ปฐมภัทร์ วิกรานต์
1-54-03-2129-4 4 น.ส. อนงค์นาฏ สุวรรณ
1-55-01-0268-3 5 น.ส. ชุติกา หงษ์แก้ว
1-55-02-0099-0 6 น.ส. อารีรัตน์ สังข์วงษ์
1-56-01-0189-9 7 นาย อดุลยเกียรติ ด่านรัชตกุล
2-54-01-0022-5 8 น.ส. นราภรณ์ สุธัญญาวัชชัย
2-54-02-0005-8 9 นาย ธนพงษ์ โพธิ์บำรุง
2-54-02-0006-6 10 น.ส. สุมิตรา สมานมิตร
2-54-02-0012-4 11 น.ส. วิไลพร คำบุตรดี
2-54-02-0014-0 12 น.ส. จิราวรรณ ศรีนอก
2-54-02-0018-1 13 น.ส. หทัยรัตน์ แย้มยิ้ม
2-54-02-0021-5 14 นาย ธภัทร รัตนชุติภัทร
2-54-02-0022-3 15 น.ส. ปริรัตน์ มีเที่ยง
2-54-02-0023-1 16 นาย ศิวัช คุณสมาธิกิจ
2-54-02-0024-9 17 น.ส. บุญญิสา ประภูชะกา
2-54-02-0025-6 18 น.ส. เมธาพร ธนาวาณิชย์
2-54-02-0026-4 19 น.ส. ฉัตรศิรินทร์ เจริญสุข
2-54-02-0027-2 20 น.ส. พนิตภัทร ปิยะภาณีพงษ์
2-54-02-0028-0 21 น.ส. ศรีภิญญา ภิญญศักดิ์
2-54-02-0031-4 22 นาย วัสส์ธนภูมิ จันทรัตน์
2-54-02-0033-0 23 นาย เชิดศักดิ์ กิตติคุณชนก
2-54-02-0034-8 24 น.ส. ชญาภา ศรีสุวรรณ
2-54-02-0035-5 25 น.ส. เสาวนีย์ อุพันวัน
2-54-02-0036-3 26 นาย อาทิตย์ จุณพันธ์
2-54-02-0038-9 27 นาย กฤษฎิ์ เงินประเสริฐศรี
2-54-02-0043-9 28 น.ส. เกษแก้ว วิลัย
2-54-02-0044-7 29 น.ส. พรรัตน์ รูปสูง
2-54-02-0053-8 30 น.ส. เตชิตา บุญลา
2-54-02-0058-7 31 น.ส. จารุภา ยี่คิ้ว
2-54-02-0060-3 32 น.ส. ญาสิมีน เพศยนาวิน
2-54-02-0062-9 33 น.ส. วิยดา ลิ้มรัตนดำรงค์
2-54-02-0068-6 34 น.ส. ไอลดา กิตติพัฒนาวัฒน์
2-54-02-0070-2 35 น.ส. ชัญญานุช มหาภิรมย์
2-54-02-0071-0 36 น.ส. มินตรา วงค์โกศลสุข
2-54-02-0072-8 37 น.ส. กัลยณัฎฐ์ เสนพงศ์
2-54-02-0073-6 38 น.ส. จิตราพัชร ม่วงทิม
2-54-02-0075-1 39 น.ส. ธันยพร ชื่นชมบุญมีโชค
2-54-02-0077-7 40 นาย ณัฐพล แซ่เหีย