S.3811

ตารางรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre – Cooperative Education)

ภาคเรียนที่ 2/ 2557  

วิทยาเขตรังสิต 

วันเปิดภาคเรียน                                          วันจันทร์ที่      5   มกราคม   2558                  

วันสุดท้ายของการเรียนชั้นปีที่ 4              วันอังคารที่   17  มีนาคม     2558  

วันสุดท้ายของการเรียนชั้นปีที่ 1-3            วันอังคารที่   28  เมษายน    2558                                                                                                               Section 3811

สัปดาห์ที่

วัน

เวลา

หัวข้อบรรยาย

ห้องบรรยาย

ผู้บรรยาย

เอกสารประกอบ 

1

อังคาร

6 ม.ค. 58

08.40 – 11.10

- เตรียมสหกิจศึกษา และ การเขียนรายงานแบบบูรณาการ

R A8-405

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

-Slide: เตรียมสหกิจศึกษา และการเขียนรายงาน 

-งาน:

-รายงาน: รูปแบบรายงานแบบบูรณาการ

2

อังคาร

13 ม.ค. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการเลือกสถานประกอบการและตำแหน่งงาน

R A8-405

ดร.ธีรพันธ์  ชัยมงคลโรจน์

ผู้อำนวยการทรัพยากรมนุษย์

-Slide: Job Selection 

-งาน: กิจกรรมที่ 1

        กิจกรรมที่ 2

3

อังคาร

20 ม.ค. 58

08.40 – 11.10

- ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงานและการเขียน Resume

R A8-405

อาจารย์วีระเกียรติ  รุจิรกุล

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ

 

4

อังคาร

27 ม.ค. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานอาชีพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

(ขอให้นักศึกษาลองแต่งกายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจำลองการสัมภาษณ์ในห้องเรียน)

R A8-405

ผศ.ฤดี  หลิมไพโรจน์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

 

5

อังคาร

3 ก.พ. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการนำเสนอ (ทฤษฎี)

R A8-405

คุณพยุง  ม่วงงาม

อดีตวิศวกรบริษัทเวสเทิรน์ดิจิตอล

 

6

อังคาร

10 ก.พ. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม Cross Cultural

R A8-405

อาจารย์อรรถสิทธิ์  ชวนพิพัฒน์พงศ์

รองผู้อำนวยการฝายบริหารสถาบันภาษา

 

7

อังคาร

17 ก.พ. 58

08.40 – 11.10

- ทักษะการสื่อสารระหว่าง Gen และวัฒนธรรมการทำงาน

R A8-405

ดร.จอมพล  สุภาพ

-Slide: ทักษะการสื่อสารระหว่าง Gen 

8

อังคาร

10 มี.ค. 58

08.40 – 11.10

- การนำกระบวนการ PDCA มาใช้เพื่อการ

  ปฏิบัติงาน

R A8-405

อาจารย์ศิริพร  กนกชัยสกุล

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

9

อังคาร

17 มี.ค. 58

08.40 – 11.10

- ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งงานและการแบ่งกลุ่มเพื่อทำรายงานบูรณา

R A8-405

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

10

อังคาร

24 มี.ค. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

R A8-405

ดร.จอมพล  สุภาพ

-Slide: เทคนิคการทำงานเป็นทีม 

11

อังคาร

31 มี.ค. 58

08.40 – 11.10

- จิตวิทยาในการทำงานและการปรับตัว

R A8-405

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

12

อังคาร

7 เม.ย. 58

08.40 – 11.10

- เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการตั้งเป้าหมายชีวิต

R A8-405

คุณมณีพร  ดวงมณี

ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสถาบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี

-Slide: เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

13

อังคาร

21 เม.ย. 58

08.40 – 11.10

-ติดตามความคืบหน้าการจัดทำรายงานบูรณาของแต่ละกลุ่ม

R A8-405

อาจารย์พีธะกัญญ์  สุขโพธารมณ์

อาจารย์ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

14

อังคาร

28 เม.ย. 58

08.40 – 11.10

นักศึกษาส่งรายงงานบูรณาการที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคาร A1 ชั้น 3 ห้อง 308

 

กณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเข้าชั้นเรียน+มีส่วนร่วม                   =  20  คะแนน

คะแนนการบ้านหรือแบบฝึกหัด                 =  30  คะแนน

คะแนนตรงต่อเวลาในการส่งงาน                =  10  คะแนน

คะแนนประสิทธิภาพในการทำงาน          =  10  คะแนน

คะแนนรายงานบูรณาการ                     =  30  คะแนน

                                          รวม     = 100  คะแนน