สหกิจศึกษา

 
Center for Cooperative Education and Development

 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

 

สหกิจศึกษา คืออะไร...ใครๆ ก็พูดถึง

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติงานจริง สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมากับการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาชีพได้ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงได้รับการเสนอตำแหน่งงานก่อนสำเร็จการศึกษาและได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการอีกด้วย


 

นอกจากสหกิจศึกษาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาที่สถานประกอบการ มาใช้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานต่อไป

 

                จากผลการสำรวจของสมาคมสหกิจศึกษาไทย พบว่าบัณฑิตที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะได้งานทำเร็ว และมีคุณภาพการทำงานที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ รวมทั้งมีวุฒิภาวะความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยที่สูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ผ่านการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการก่อนสำเร็จการศึกษา

 
หลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บรรจุสหกิจศึกษาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้มีการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อดำเนินการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ และจัดอบรมการเตรียมตัวให้กับนักศึกษาก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

                มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดระบบการศึกษาของสหกิจศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา จะประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ 1 ภาคการศึกษาของสหกิจศึกษา มีระยะเวลาเท่ากับ 16 สัปดาห์

(4 เดือน) โดยในภาคเรียนที่ 1 จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีการศึกษา

 

คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1.  สอบผ่านวิชาเอกบังคับ หรือรายวิชาเทียบเท่าตามที่คณะวิชากำหนด

2.  มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หรือตามที่คณะวิชากำหนด

3.  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยถึงขั้นพักการศึกษา

4.  มีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5.  มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบ รวมถึงความสามารถที่จะ   พัฒนาตนเองได้ดี

 

ประโยชน์ของสหกิจศึกษา

1. ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

-  เรียนรู้และเข้าใจชีวิตการทำงานตามสาขาวิชาชีพจริงก่อนสำเร็จการศึกษา

-  มีโอกาสฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการที่เรียนมากับการทำงานจริง

-  ฝึกการแก้ปัญหา การวางแผนการทำงาน พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

-  เพิ่มโอกาสการได้งานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา และได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าบัณฑิตที่ไม่มีประสบการณ์

2. ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ

-  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ที่เกิดจากการผลักดันของสถานประกอบการอย่างแท้จริง (Demand Led)

-  เป็นช่องทางในการเชื่อมโลกของการศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน

3. ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ

-  สามารถกำหนดงานที่มีคุณภาพ หรือวางแผนในการให้นักศึกษาเข้าไปทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรตามแนวทางขององค์กรได้เอง

-  ต่อยอดให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ กับสถาบันอุดมศึกษา

-  เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถานประกอบการในฐานะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

 

สถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา

                สถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาและรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีมากมายหลายบริษัท อาทิ

 

 

                     

   

 

                ทั้งนี้ นักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จะได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นอย่างดี และให้ข้อเสนอในการรับ

นักศึกษาเข้าทำงานต่อทันทีหลายแห่ง

 

สถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษา

                ในปี 2556 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มอบรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษาให้แก่ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการในการดำเนินการที่สนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ

                        
    
        
                
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์    0 2902 0299 ต่อ 2404, 2408 

โทรสาร     0 2516 6122

E-mail:     cced@bu.ac.th

Website:   http://cced.bu.ac.th

 Facebook: www.facebook.com/bucoop